Fundusze Europejskie

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnicy

rok szkolny 2021/2022 

Postanowienia ogólne:

Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadana szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. Zadania w świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy i planów miesięcznych poszczególnych grup, opracowanych w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

Cele i zadania świetlicy:

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, pomocy w nauce, zapewnienie warunków do nauki własnej i rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Zadaniem świetlicy jest:

zapewnienie bezpieczeństwa,

organizowanie pomocy w nauce,

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

organizowanie gier i zabaw ruchowych,

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie nawyków kultury życia codziennego,

współpraca z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,

wyrabianie nawyku racjonalnego spędzenia czasu wolnego,

kształtowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,

wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia,

przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

Organizacja pracy w świetlicy

1.Świetlica czynna jest od godz. 7.00-8.00 oraz 11,00-17.00.

2.Jednostka zajęć w świetlicy jest godzina 60 minut.

3.Świetlica czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

4.Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa Dyrektor Szkoły.

5.Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.

6.Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 uczniów.

7.Zajęcia w grupie wychowawczej dostosowane są do możliwości psychofizycznych dzieci.

8.Każda grupa wychowawcza ma swojego wychowawcę.

9.Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.

10.Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z przepisami BHP oraz procedurami sanitarno-epidemiologicznymi, a także procedurami obowiązującymi w świetlicy szkolnej

11.Nauczyciele świetlicy realizują swoje zadania wg rocznego Planu pracy świetlicy.

12.W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

13.Za zaginione telefony komórkowe, konsole, odtwarzacze audio-video, zabawki itp. przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

14.Za zniszczone przez dziecko mienie świetlicy odpowiada rodzic.

Warunki korzystania ze świetlicy

Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie Karty zgłoszenia, którą składa rodzic w wyznaczonym terminie.

Każdego ucznia przebywającego w świetlicy obowiązują przepisy regulaminu świetlicy i szkoły.

Samowolne opuszczenie świetlicy traktowane jest jak ucieczka z lekcji.

Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III oraz IV-VIII jeśli rodzice wyrażą taką wolę.

W świetlicy mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy: zwolnieni z zajęć na basenie, zwolnieni z lekcji religii lub oczekujący na zajęcia dodatkowe.

Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w Karcie Informacyjnej.

Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko (zapisane i niezapisane do świetlicy, które z różnych przyczyn tu trafiło) muszą być przekazane do nauczyciela świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

W przypadku braku pisemnej informacji (dotyczy to dziecka zapisanego i niezapisanego) dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

Nauczyciel świetlicy nie zwalnia do domu dziecka na telefoniczną informację od rodzica oraz na ustną informację przekazywaną przez dziecko.

Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę, tylko wtedy, gdy posiada oświadczenie od rodzica lub rodzic osobiście informuje nauczyciela świetlicy o tym fakcie.

Dzieci z klas I-III mogą być odbierane przez starsze nieletnie rodzeństwo tylko wtedy, gdy rodzic napisze stosowne oświadczenie.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy.

Wychowanek jest zobowiązany do:

przestrzegania Regulaminu Świetlicy;

udziału w zajęciach;

dbania o porządek w świetlicy;

poszanowania wyposażenia świetlicy;

ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;

kulturalnego zachowania się w trakcie pobytu w świetlicy i w stołówce szkolnej;

pozostawienia po sobie porządku po skończonych zajęciach lub zabawie.

Nagrody i kary w świetlicy:

Za przestrzeganie zasad obowiązujących w świetlicy szkolnej uczeń może zostać nagrodzony:

pochwałą wychowawcy świetlicy w obecności grupy;

pochwałą wpisaną do dzienniczka ucznia;

nagrodą rzeczową;

dyplomem;

wyróżnieniem na forum szkoły;

Za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w świetlicy szkolnej uczeń może zostać ukarany:

wpisaniem uwagi do dziennika

upomnieniem udzielonym w obecności grupy przez nauczyciela świetlicy;

wnioskowaniem o obniżenie oceny z zachowania;

naganą udzieloną przez nauczyciela świetlicy;

naganą udzieloną przez Dyrektora Szkoły;

skreśleniem z listy uczestników świetlicy.

Wyróżnienia i uwagi mają wpływ na klasyfikacyjną ocenę zachowania ucznia

Prawa i obowiązki rodziców.

1.Rodzic jest zobowiązany do aktualizacji danych wskazanych w Karcie zgłoszenia.

2.Rodzic jest zobowiązany do współpracy z nauczycielami świetlicy w kwestii bezpiecznego i właściwego funkcjonowania dziecka w czasie pobytu w świetlicy.

3.Rodzic jest zobowiązany do przestrzegania godzin pracy świetlicy.

4.Rodzic ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.

Pracownicy świetlicy

1.Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy.

2.Nadzór nad działalnością świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły.

3.Zakres zadań i odpowiedzialności nauczycieli świetlicy określa Dyrektor Szkoły.

4.Wychowawca prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.

5.Nauczyciel świetlicy planuje, organizuje oraz prowadzi zajęcia opiekuńcze i wychowawcze. Kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie. Rozwija zainteresowania i zdolności. Wdraża do samodzielnej pracy umysłowej. Współpracuje ze szkołą, rodzicami, środowiskiem lokalnym.

6.Współpraca z rodzicami odbywa się poprzez kontakt bezpośredni, korespondencję, rozmowy telefoniczne lub dziennik elektroniczny.

Dokumentacja:

1.Roczny plan pracy świetlicy.

2.Dzienniki elektroniczny.

3.Regulamin świetlicy.

4.Procedury funkcjonowania świetlicy szklonej.

6.Karta zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej.

 

 

 

 

do góry