Fundusze Europejskie

Szafki szkolne

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy

I. Postanowienia ogólne

 1. Szafki są własnością Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy.
 2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki w szkole.
 3. Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 4. Każda szafka oznaczona jest numerem, który zostanie przez wychowawcę klasy przypisany do ucznia.
 5. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i poszanowania.
 6. Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

II. Obowiązki użytkowników szafek

 1. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 2. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa.
 4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji chemicznych/biologicznych np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy i innych niezgodnych z prawem, mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
 5. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych kanapek i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży np. stroju sportowego.
 6. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów, zdjęć.
 7. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.
 8. Uczniowie zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez ich zamykanie, nieudostępnianie hasła innym osobom. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za utratę kurtek, przedmiotów, które uczeń nie umieszcza w szafce.
 9. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności – pedagogowi, dyrektorowi.
 10. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej.
 11. Pracownicy szkoły (pedagogiczni i niepedagogiczni) mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania i użytkowania szafek.
 12. W przypadku, gdy uczeń ma trudności z otwarciem szafki (np. zapomniał hasła), zgłasza ten fakt woźnej/wychowawcy.

III. Kontrole i zasady ich przeprowadzania

 1. Szafki mogą być kontrolowane na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
 2. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przeprowadza się kontrole okresowe z użyciem tzw. Klucza Dyrektorskiego.
 3. Kontrole okresowe przeprowadza komisja powoływana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel, pedagog lub Dyrektor Szkoły.
 4. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach:
  1. uzyskania przez szkołę informacji o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem,
  2. w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego,
  3. na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych,
  4. na żądanie rodziców ucznia.
 5. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządza się protokół.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin umieszczony jest na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń oraz jego rodzic/prawny opiekun przyjmują regulamin do wiadomości i są zobowiązani do jego przestrzegania. Załącznik 1
 3. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu Dyrektor Szkoły może odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
Kategoria: Regulamin korzystania z szafek szkolnych [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-01 Regulamin korzystania z szafek szkolnych
ilość pobrań: 281
Regulamin korzystania z szafek szkolnych 124.89KB zobacz
pdf 2020-03-01 Załącznik 1 - Oświadczam o zapoznaniu się z regulaminem
ilość pobrań: 272
Załącznik 1 - Oświadczam o zapoznaniu się z regulaminem 47.74KB zobacz
Kategoria: Regulamin korzystania z szafek szkolnych [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-03-01 Regulamin korzystania z szafek szkolnych
ilość pobrań: 281
Regulamin korzystania z szafek szkolnych 124.89KB zobacz
pdf 2020-03-01 Załącznik 1 - Oświadczam o zapoznaniu się z regulaminem
ilość pobrań: 272
Załącznik 1 - Oświadczam o zapoznaniu się z regulaminem 47.74KB zobacz
do góry