Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Zwolnienia z wychowania fizycznego

Zwolnienia z wychowania fizycznego

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami)

§ 8 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii o ograniczonej możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii”.

& 8 ust. 2 ,,Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony” albo ,,zwolniona”.

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnicy

Zwolnienia doraźne

 1. Z powodu chwilowej niedyspozycji lub innych zdarzeń losowych uczeń, na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) może być zwolniony z pojedynczych trzech ( 3 ) zajęć wychowania fizycznego z podaniem przyczyny. Decyzję w tej sprawie podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Łączna długość tego typu zwolnień nie może przekraczać dwóch tygodni w ciągu jednego semestru.
  Nauczyciel prowadzący zajęcia zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego powyżej trzech lekcji tylko na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
 2. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opiekąnauczyciela. Jeśli jest to ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony przez nauczyciela do domu na pisemną prośbę rodziców. Wtedy uczeń ma odnotowaną nieobecność usprawiedliwioną na tych zajęciach.
 3. Dokumentację dotyczącą doraźnych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego tj. 31
  sierpnia.

Zwolnienia długoterminowe

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
 2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
 3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia.
 4. Zaświadczenie wystawione na okres 1 miesiąca i dłużej, w tym na jeden semestr lub cały rok szkolny należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.
 5. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły (w sekretariacie) wraz z zaświadczeniem lekarskim.
 6. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
  1. w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru
   –do 30 września danego roku szkolnego,
  2. w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru
   –do 31 stycznia danego roku szkolnego.
   W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.
 7. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
 8. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Decyzję przekazuje nauczycielom wychowania fizycznego. Nauczyciele wf-u przekazują informację wychowawcy.
 9. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny (uczeń uzyskał 4 oceny cząstkowe z wychowania fizycznego), to wówczas uczeń jest promowany z danego przedmiotu (zgodnie z zapisami WSO).
 10. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez  cały semestr lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 11. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I semestr, a w II semestrze decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego może zostać mu wpisana ocena klasyfikacyjna z I semestru albo wpis „zwolniony”.
 12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są
  pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony przez nauczyciela do domu na pisemną prośbę rodziców. Wtedy uczeń ma odnotowaną nieobecność usprawiedliwioną na tych zajęciach.
 13. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia skutkujące zwolnieniem z wykonywania danej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
txt 2020-03-01 PROCEDURA-UZYSKIWANIA-ZWOLNIEŃ-Z-ZAJĘĆ-WYCHOWANIA-FIZYCZNEGO-W-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-NR-2-IM.-JANA-KILIŃSKIEGO-W-OLEŚNICY.txt
ilość pobrań: 156
PROCEDURA-UZYSKIWANIA-ZWOLNIEŃ-Z-ZAJĘĆ-WYCHOWANIA-FIZYCZNEGO-W-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-NR-2-IM.-JANA-KILIŃSKIEGO-W-OLEŚNICY.txt 5.3KB -
do góry